Package horizons :: Module constants :: Class SETTINGS
[hide private]
[frames] | no frames]

Class SETTINGS

source code

Class Variables [hide private]
  UH_MODULE = "unknownhorizons"
  FIFE_MODULE = "FIFE"
  KEY_MODULE = "keys"
  META_MODULE = "meta"